Zaluzhny Evgeni, photographer

Zaluzhny Evgeni, photographer, member of PHOTOART social association & of BELARUS UNION OF DESIGNERS


Zaluzhny Evgeni, photographer, member of PHOTOART social association & of BELARUS UNION OF DESIGNERS tel.+375295080200 www.zaluzhny.com e-mail:zaluzhny@tut.by e-mail:zaluzhnyeg4@gmail.com https://www.facebook.com/zaluzhny https://vk.com/id270224392 skype: evgeni.zaluzhny